עברית English       XBC     Main Unit-AC power                     


            General   specification          performance   specification


           Input specification                    Names and functions 

    
             Relay output spec.                     transistor output spec
.